Důležité změny ve sponzorství studentů středních škol

25/05/13

Důležité změny ve sponzorství studentů středních škol

Ve školním roce 2011/2012 došlo v Ghaně ke dvěma podstatným změnám týkajícím se financování a organizace středních škol. Tou organizační změnou je zkrácení délky trvání studia ze 4 let na 3 roky. Humanitas Afrika v současné době podporuje v Ghaně celkem 36 středoškolských studentů, z toho 27 ve třetím a čtvrtém ročníku ukončí studium posledním trimestrem tohoto školního roku.

Další důležitou informací je, že vláda v Ghaně již předloni schválila navýšení stropu pro platbu školného a nákladů na internátních státních školách, čehož využily všechny státní školy a navýšily studentům celkové náklady. To však ještě více komplikuje přístup chudších vrstev obyvatelstva k vyššímu vzdělání. Mnozí lidé pak očekávali změnu mimo jiné i školské reformy s možným nástupem opozice ve volbách, které se konaly v prosinci 2012. Nakonec v nich však s těsným výsledkem vyhrála dosud vládnoucí strana, a tak se nedá očekávat, že by v nejbližších letech došlo opět ke snížení školného.

Z tohoto důvodu rada našeho sdružení dne 7. 12. 2012 rozhodla o zvýšení příspěvku určeného na krytí středoškolských studií dětí z vesnické oblasti Obom v Ghaně.  Při stanovení nové výše příspěvku jsme vycházeli z celkových průměrných nákladů za poslední rok, které stouply na dvojnásobek. Nová výše příspěvku byla tedy stanovena na 10 000Kč na rok na jednoho studenta. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin, podle toho, zda jsou zapsáni do denního studia (day students) nebo internátního (boarding students).  Studenti, kteří navštěvují internátní školu, mají veškeré náklady zahrnuty ve faktuře (student bill). Denním studentům hradíme kromě nákladů fakturovaných školou ještě příspěvek na dopravu, ubytování a stravu ve výši 160GHS na každý trimestr (cca 1800-1900Kč třikrát ročně).

Tuto situaci bychom chtěli postupně řešit ve spolupráci s Vámi patrony. Chápeme, že za současné ekonomické situace si mnozí dárci nemohou dovolit pokrýt veškeré náklady, proto jsme nabídli alternativu spolupodílení se na sponzorství.  Na podpoře středoškoláků v Ghaně se nyní mohou podílet dva dárci (dva jednotlivci nebo dvě rodiny apod.), přičemž každý z nich přispívá nadále stejnou částkou 5000,-Kč jako doposud.

Vzhledem k náročnosti financování středoškolského studia jsme do aktuálního školního roku zapsali pouze dva studenty, kteří splnili prospěchové kritérium a v závěrečných zkouškách BECE dosáhli požadované výše max.19 bodů. Oba studenti mají díky svým dárcům již zajištěno krytí školného na celý tento školní rok.

Věříme, že se tato změna setká s porozuměním z Vaší strany a rádi zodpovíme jakékoliv případné dotazy k této problematice.

Informaci najdete také na tomto ghanském serveru.

Humanitas Afrika provádí platby samotného školného prostřednictvím bankovního šeku, jak to většina středních škol v Ghaně vyžaduje.